Všeobecné ustanovenia 

Toto sú obchodné podmienky (nákupný poriadok), ktorými sa riadi prevádzkovanie internetového obchodu  www.minikamery.sk, predovšetkým sa nimi určujú práva a povinnosti zákazníka na strane jednej a prevádzkovateľa internetového obchodu na strane druhej.

Prevádzkovateľom internetových stránok a internetového obchodu www.minikamery.sk je spoločnosť SHX Trading s.r.o, sídlom podnikania Hrusická 2616/3
141 00 Praha 4 IČ: 24237477,( ďalej len „prevádzkovateľ" alebo „predávajúci").

Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Českej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadi sa vzťahmi, ktoré nie su týmito obchodnými podmienkami upravené, zák č. 40/1964 Sb., občiansky zákonník a zákonom č. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa. Ak je zmluvnou stranou podnikateľ a jedná pri uzavretí objednávky v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, riadi sa vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim zákonom č. 513/1991 Sb., obchodný zákonník.

 

Vymedzenie pojmov

Spotrebiteľská zmluva - zmluva kúpna, zmluva o nájme, prípadne iná zmluva podľa občianskeho zákonníka, pokiaľ zmluvnými stranami sú na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane predávajúci.

Predávajúci/prevádzkovateľ internetového obchodu - osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy jedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Jedná sa o podnikateľa, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobky alebo poskytuje služby.

Kupujúci/ spotrebiteľ - osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy jedná v rámci svoje obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to fyzická či právnicka osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby za iným účelom než na podnikanie s týmito výrobkami alebo službami.

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľ - podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo používa služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami.


Pravidlá nakupovania v internetovom obchode

1.  Nakupovanie v internetovom obchode minikamery.sk sa uskutočňuje prostredníctvom internetu. Zákazník si prezerá ponuku tovaru tohto obchodu na internetových stránkach. Tovar, ktorý si takto zvolí následne objedná pomocou formulára, ktorý je taktiež umiestnený na internetových stránkach obchodu.

2.  Zákazník, ktorý prostredníctvom internetových stránok obchodu odošle vyplnený objednávkový formulár, zároveň akceptuje tieto obchodné podmienky predávajúceho a ďalej výšku ceny za objednaný tovar vrátane prípadných expedičných a dopravných nákladov platných v dobe učinenia a odoslania objednávky.

3. Podmienkou platnej elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí uvedených na objednávkovom formulári. Pred tým, než kupujúci definitívne potvrdí objednávku má právo celú objednávku a zadané údaje skontrolovať. Pokiaľ s podobou objednávky kupujúci súhladí, tlačidlom „odoslať oblednávku" bude objednávka s konečnou platnosťou odoslaná predávajúcemu k spracovaniu, Týmto odoslaním sa objednávka stáva záväznou. Predávajúci prijíma iba objednávkové formuláre s riadne vyplnenými povinnými údajmi a náležitosťami. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva je uzavretá vo chvíli, kedy predávajúci potvrdí kupujúcemu prijatie jeho objednávky. 

4. Predávajúci si vyhradzuje právo neakceptovať objednávku kupujúceho v prípade  zjavnej tlačovej chyby týkajúcej sa ceny, popisu alebo obrázku výrobku v katalógu výrobkov na internetovej stránke predávajúceho,a to v akejkoľvek fáze ybavenia objednávky. O neakceptácii objednávky z dôvodu zjavnej tlačovej chyby bude kupujúci informovaný telefonicky alebo emailom (ktorý kupujúci uviedol pri vyplňovaní elektronického objednávkového formulára).

5. Ceny uvedené na webovej stránke www.minikamery.sk sú uvádzané ako konečné. Náklady na dopravu, ktorých výška sa môže podľa konkrétnej objednávky líšiť (v závislosti na spôsobe zvolenej dopravy), sú následne pripočítané v objednávkovom formulári. Konečná kalkulovaná cena po vyplnení objednávkového formulára je už uvedená vrátane ceny za dopravu. Ako cena pri uzavretí zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim platí cena uvedená pri tovare  v dobe objednávania tovaru kupujúcim. Táto cena bude uvedená v objednávke. Faktúra vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim slúži zároveň aj ako daňový doklad a dodací list. Kupujúci môže tovar prevziať zásadne až po jeho úplnom uhradení, pokiaľ nie je dohodnuté inak. V prípade, kedy kupujúci prevedie úhradu a predávajúci následne nie je schopný zaistiť dodanie tovaru, vráti predávajúci neodkladne plnenie kupujúcemu dohodnutým spôsobom. Lehota na vrátenie vynaložených prostriedkov je závislá na zvolenom spôsobe ich vrátenia ( bankovým prevodom, poštovým prevodom), nesmie však prekročiť dobu 30 dní od okamihu, kedy táto nemožnosť vznikla.

6. Dodacia lehota začína z tovaru, ktorý bude kupujúcim platený pri prevzatí, tj. na dobierku, bežať dňom platného uzavretia kúpnej zmluvy podľa týchto obchodných podmienok. V prípade, že kupujúci zvolí inú variantu úhrady než zaplatenie tovaru pri jeho prevzatí, tj. napr. prevodom platby z účtu na účet, začína dodacia lehota bežať až od úplného zaplatenia kúpnej ceny, tj. od pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho. Konkrétne termíny dodania tovaru sú stanovené v katalógu tovaru pri každom výrobku. V prípade, že objednaný tovar nie je možné dodať v uvedenom termíne, bude predávajúci kupujúceho o tomto neodkladne informovať spolu s informáciou o náhradnom termíne doručenia alebo ponúkne výrobok iný, zrovnateľný s pôvodným. V tomto prípade si však musí predávajúci vyžiadať odsúhlasenie kupujúceho. Pokiaľ kupujúci so zmenou nesúhlasí, má právo od zmluvy odstúpiť.

7.  Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľ, je povinný tovar od prepravcu riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalu a v prípade akýchkoľvek závad toto neodkladne oznámiť prepravcovi samotnému. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky sa doporučuje kupujúcemu zásielku vo vlastnom záujme neprevziať! Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že zásielka splňovala všetky podmienky a vyššie uvedené náležitosti a na neskoršiu reklamáciu o porušení obalu zásielky sa nebude brať ohľad. Faktúra, príp. zjednodušený daňový doklad, slúžiaci zároveň aj ako daňový doklad je potom priložený/á v označenom balíku.

Kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, je doporučený podobný postup, predíde sa tak sporom o tom, kedy vada tovaru vznikla. Spotrebiteľovi nemôže nedodržaním uvedeného odporučenia vzniknúť akákoľvek ujma na jeho právach, hlavne na práve uplatniť reklamáciu.

8. Tovar objednaný kupujúcim v internetovom obchode bude doručený na adresu uvedenú kupujúcim v objednávkovom formulári.


9.  Vlastnické právo k tovaru prechádza na kupujúceho vo chvíli jeho prevzatia a je podmienené zaplatením kúpnej ceny. Prevzatie doručeného tovaru potvrdzuje kupujúci svojim podpisom na odacom liste.Záruka, uplatňovanie a vybavovanie reklamácií

a) Záruku na predávaný tovar predávajúci poskytuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov alebo po dobu uvedenú v záručnom liste, ktorá však nie je kratšia ako zákonná záručná lehota. Ak nie je na webových stránkach www.minikamery.sk alebo v priloženom záručnom liste uvedené u daného produktu inak, je záručná doba na produkty všetkých značiek 24 mesiacov. Záručná doba začína bežať odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim a prípadne sa predlžuje o dobu, počas ktorej je tovar v záručnej oprave. V prípade výmeny tovaru za nový v záručnej dobe, začína bežať nová záruka.

b) Záruka sa vzťahuje na výrobné vady výrobkov alebo iné vady, ktoré neboli spôsobené neodborným  alebo nešetrným zaobchádzaním, použitím výrobku v rozpore s jeho účelom alebo návodom k obsluhe, mechanickým poškodením, živelnými pohromami ako napríklad úderom blesku či iným atmosferickým výbojom, ohňom či vodou alebo pôsobením iných neštandardných javov ako napríklad prepätie v rozvodnej alebo telefónnej sieti.

c) V prípade,že sa v priebehu záručnej doby vyskytne vada, má kupujúci, v závislosti na povahe tejto vady, pri uplatnení záruky tieto práva: 

- ak ide o vadu odstrániteľnú, právo na bezplatné riadne a včasné odstránenie vady, právo na výmenu vadného tovaru alebo vadnej súčasti, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné. V prípade, že nie je takýto postup možný, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy,

- ak ide o vadu neodstrániteľnú brániacu riadnemu používaniu tovaru, právo na výmenu vadného tovaru alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy,

tieto práva spotrebiteľ má taktiež,

- ak ide o vady odstraniteľné, v prípade, že kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie vady po oprave alebo pre väčši počet ád vec riadne používať. Za opätovné vyskytnutie vady sa považuje, ak rovnaká vada brániaca riadnemu používaniu, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát odstrňovaná, sa vyskytne znovu. Väčším počtom vád sa rozumie vec majúca súčasne aspoň tri vady brániace jej riadnemu používaniu.

- ak ide o vady neodstraniteľné a spotrebiteľ nepožaduje výmenu veci, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy.

 

Reklamáciu je možné uplatniť odoslaním tovaru na adresu SHX Trading s.r.o. Hrusická 2616/3, 141 00, Praha 4

d) Reklamácia sa nevzťahuje na prípady: 

- kedy vznikla závada alebo poškodenie preukázatelne nesprávnym používaním, v rozpore s návodom na použitie ( napr. prevádzkovanie pri nesprávnom napájacom napätí, pripojovanie na nedovolené zdroje prúdu) alebo iným nesprávnym jednaním kupujúceho

- preukázateľných nedovolených zásahov do prístroja

- ak má priložený "Záručný list" zjavné známky vykonaných zmien údajov alebo je na výrobku odlišné výrobné číslo od toho, ktoré je uvedené v "Záručnom liste" 

- na vady, ktoré vznikli bežným opotrebovaním spotrebného tovaru so stanovenou lehotou použitia podľa zvláštnych právnych predpisov, pokiaľ je takáto reklamácia uplatňovaná po uplynutí tejto lehoty.

- vady spôsobené vplyvom živelných katastof

e) Reklamáciu je možné uznať len v prípade preukázania nasledujúcich skutočností: 

- že je výrobok vadný, za týmto účelom kupujúci predloží vadný výrobok predávajúcemu alebo ho zašle na adresu uvedenú v odst. c) tohto článku,

- že se vada vyskytla v záručnej dobe (za týmto účelom kupujúci preukáže okamih predaja, v prípade, že k výrobku bola poskytnutá dlhšia záručná doba než je všeobecná, je treba ju preukázať zúručným listom, kde je vyznačená)

- kupujúci preukáže, že kúpil výrobok od predávajúceho (za týmto účelom kupujúci predloží platný predajný doklad s vyznačením dátumu zakúpenia výrobku preukazujúci nákup reklamovaného tovaru  u predávajúceho alebo túto skutočnosť preukáže iným vhodným spôsobom.)

Ak nebude ktorákoľvek z podmienok tu uvedených zo strany kupujúceho riadne splnená, nemôže byť reklamácia uznaná ako oprávnená a následne vybavená.

K reklamovanému tovaru je vhodné priložiť čitateľný originál alebo kópiu dokladu o nákupe - faktúru alebo je nákup treba dokázať iným spôsobom a ďalej popísať závadu. Reklamovaný tovar odporúčame predať v originálnom obale a kompletný, to znamená vrátane všetkých káblov, manulálov, CD, iného prípadného príslušenstva a podobne. 

Predávajúci vydá kupujúcemu na jeho žiadosť písomné potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je je obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie je požadovaný, ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamáciie, vrátane potvrdenia o oprave a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

f) Termíny na vybavenie reklamácie 

Reklamácie sú vybavované bez zbytočného odkladu, najneskúr však do 30 dní odo dňa ich uplatnenia, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne na lehote dlhšej. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva, akoby sa jednalo o vadu, ktorú nie je možné odstrániť.

Ak dôjde k výmene výrobku za nový alebo bola vymenená súčiastka výrobku, začne bežať nová záručná doba k danému výrobku, resp. k jeho novej časti, znovu od prevzatia novej veci, resp. veci s novou súčiastkou. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej bol výrobok podľa záznamu v záručnej oprave. Záznam o vykonanej oprave je oprávnený urobiť len predávajúci či autorizovaný servis. V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci spotrebiteľ právo na náhradu nutných nákladov spojených s reklamáciou (hlavne poštovného, ktoré uhradil pri odoslaní reklamovaného tovaru). Rovnaké právo náleží aj spotrebiteľovi pre prípad odstúpenia od zmluvy z dôvodu vady veci. Náklady spojené s prepravou tovaru k zákazníkovy po vybavení reklamácie sú hradené predávajúcim)

 

Rozpor s kúpnou zmluvou

V prípade dodania tovaru v rozpore s kúpnou zmluvou má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúcemu kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. Predávajúci berie na vedomie rozpor s kúpnou zmluvou zistený behom šiestich mesiacov od prevzatia veci, pokiaľ z povahy veci nevyplýva, že existenciu rozporu musel kupujúci zistiť už pri jej prevzatí. Zhodou s kúpnou zmluvou sa rozumie, že predávaná vec má kvalitu a užitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi prevádzanej reklamy očakávané, poprípade kvalitu a úžitkové vlastnosti pre vec takéhoto druhu obvyklé, že odpovedá požiadavkom právnych predpisov, je v tomu odpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a odpovedá účelu, ktorý predávajúci na použitie veci udáva alebo, na ktorý sa vec obvykle používa. 

 

Vrátenie tovaru - odstúpenie od zmluvy

Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, má právo podľa § 53 odst. 7 zákona č. 40/1964 Sb., Občianskeho zákonníka odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Predávajúci týmto upozorňuje, že toto právo neslúži ako spôsob riešenia dodania vadného tovaru. Odstúpenie musí byť učinené tak, že kupujúci doručí predávajúcemu do konca 14dennej lehoty oznámenie o odstúpení, najlepšie tak, aby bolo v prípade potreby dokázateľné, tj. e-mailom alebo poštou na adresu SHX Trading s.r.o. Hrusická 2616/3, 141 00, Praha 4 s uvedením čísla objednávky. Pre urýchlenie vybavenia vrátenia kúpnej ceny odporúčame kupujúcemu tovar vrátiť bez zbytočného odkladu po odoslaní oznámenia o odstúpení buď fyzickým dodaním do prevádzky predávajúceho alebo odoslaním na adresu predávajúceho. V prípade, že kupujúci využije právo na vrátenie tovaru, musí byť tovar vrátený nepoškodený, bez známok opotrebovania, pokiaľ možno v pôvodnom obale. Pri porušení podmienok na odstúpenie od zmluvy či na riadne vrátenie tovaru je predávajúci oprávnený uplatnit voči kupujúcemu kompenzáciu za zníženie hodnoty vráteného tovaru, pokiaľ k takémuto zníženiu hodnoty dôjde poškodením dodaného tovaru alebo nedodaním tovaru v jeho kompletnom stave. Prípadnou kompenzáciou nie je dotknuté právo spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy bez akejkoľvek sankcie. Predávajúci si vyhradzuje právo započítať túto kompenzáciu za zníženie hodnoty vráteného tovaru na vrítenú kúpnu cenu, jej výšku je však povinný dokázať. Pri zaslaní tovaru späť predávajúcemu odporúča predávajúci tovar zabaliž tak, aby bol behom prepravy dostatočne chránený pred znehodnotením. Akonáhle predávajúci vrátený tovar obdrží, je povinný ho neodkladne, najneskúr však do 30 dní, prekontrolovať a preskúšať. Pokiaľ je tovar vrátený nepoškodený a neopotrebovaný, odošle predávajúci neodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa odstúpenia kupujúceho od zmluvy  kupujúcemu informáciu, že tovar bol vrátený v poriadku a vráti kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu ua tovar nakúpený cez e-shop podľa požiadavky kupujúceho , buď odoslaním peňazí na adresu kupujúceho alebo prevodom na účet kupujúceho (pri odstúopení od zmluvy kupujúci uvedie, akým spôsobom požaduje vrátenie kúpnej ceny).

Kupující nemôže odstúpiť podľa ustanovenia § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb., Občianskeho zákonníka v platnom znení od kúpnej zmluvy:

a) na poskytovanie služieb, v prípade, že ich plnenie bolo s jeho súhlasom započaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia, 
b) na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finnančného trhu nezávisle na vôli dodávateľa, 
c) na dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, ako aj tovaru, ktorý podlieha rýchlej zkaze, opotrebeniu alebo zastaraniu, 
d) na dodávku audio a video nahrávok a počítaťových programov, ak poruší kupujúci ich originálny obal, 
e) na dodávku novín, periodík a časopisov, 
f) spočívaúcej v hre alebo lotérii.


Neprevzatá dobierka

Každá objednávka je podľa Občianskeho zákonníka (ustanovenie § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb., v platnom znení) záväzná, v zmysle týchto obchodných podmienok. Pokiaľ nebude objednávka zaslaná na dobierku kupujúcim vyzdvihnutá, má predávajúci nárok na úhradu vzniknutých nákladov na odoslanie tovaru a manipulačný poplatok (tzv. storno poplatok) vo výške 20€ . Odoslaním objednávky SÚHLASÍTE s našimi obchodnými podmienkami a storno poplatkom v tejto výške. U pozorňujeme, že všetky nesplatené pohľadávky budú postúpené spolu s údajmi potrebnými k vymáhaniu k vymáhaniu vrátane všetkých nákladov s tým spojených. Objednávku je kupujúci oprávnený zrušiť bez povinnosti k úhrade storno poplatku len do okamihu expedície objednaného tovaru,  a v prípade objednania tovaru na zakázku do doby jeho objednania u dodávateľa.


Prevádzkovateľ internetového obchodu

1.  Pre prevádzkovateľa internetového obchodu www.minukamery.sk vyplýva z týchto obchodných podmienok povynnosť vybaviť v súlade s obchodnými podmienkami každú riadne vyplnenú a odoslanú objednávku, zaistiť doručenie tovaru, ktorý bol objednaný v súlade s kupujúcim určenými podrobnosťami dodávky a na určenú adresu v objednávke, doručiť zákazníkovi návod na použitie v slovenčine, a taktiež doklad o zaplatení (daňový doklad).

2.  Prevádzkovateľ môže odmietnuť riadne vyplnenú objednávku v prípade, že kupujúci predtým neplnil svoje záväzky vyplývajúce z objednania tovaru (bezdôvodne neprevzal objednaný tovar, nezaplatil kúpnu cenu a pod.)

3.  prevádzkovateľ môže taktiež odstúpiť od vybavenia objednávky, a to v prípade, že jej realizácia nebude možná, musí však kupujúceho o tejto skutočnosti informovať.

4.  Prevádzkovateľ môže zmeniť cenu už objednaného tovaru, a to len do okamihu potvrdenia objednávky kupujúcemu; musí však o takomto kroku okamžite informovať kupujúceho, ktorý má právo v takomto prípade odstúpiť od objednávky.

5.  Prevádzkovateľ je oprávnený meniť údaje v popise a fotografie predávaného tovaru, pokiaľ tak učiní výrobca tohto tovaru alebo mu bola zdelená iná upresňujúca informácia o parametroch výrobku


Zákazník internetového obchodu

Zákazníkom internetového obchodu www.minikamery.sk sa stáva osoba, ktorá chce nakúpiť tovar ponúkaný na internetových stránkach tohto obchodu. V tomto prípade pre zákazníka vyplývajú z obchodných podmienok tieto práva a povinnosti: 

1.  Pri vyplňovaní objednávkového formulára uvádzať správne údaje, hlavne poštovú adresu, na ktorú má byť kupovaný tovar doručený.

2.  Prevziať objednaný tovar a zaplatiť jeho celkovú cenu, ktorú mu predávajúci zdelil pred záväzným potvrdením objednávky.

3.  Požadovať písomné vymazanie svojich osobných údajov z databáze prevádzkovateľa. Jeho písomnej žiadosti bude vyhovené najneskôr do 3 dní od jej doručenia.

4.  Odstúpiť od kúpnej zmluvy a vrátiť nepoužitý tovar zakúpený v internetovom obchode www.minikamery.sk, a to do 14 dní od prevzatia tovaru, za podmienok uvedených v článku „Vrátenie tovaru - odstúpenie od zmluvy" .

Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky sú zobrazené na webových stránkach internetového obchodu www.minikamery.sk a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim. Obchodné podmienky platia v tom rozsahu a znení, ktoré je uvedené na internetových stránkach predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky, Odoslaním elektronickej objednávky potvrdzuje kupujúci predávajúcemu, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.