I.

Základné ustanovenia

 • Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochranefyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR”) je SHX Trading s. r. o., IČ 24237477 so sídlom Hrusická 2616/3 141 00 Praha 4 (ďalej len: „správca“).
 • Kontaktné údaje správcu sú
  email: podpora@spionazni-technika.cz
 • Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú je možné priamo či nepriamo identifikovať, hlavne odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
 • Správca nemenoval pre ochranu osobných údajov.
 

II.

Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

 • Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.
 • Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné pre plneni zmluvy.
 

III.

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je 
 • plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (hlavne na zasielanie obchodnýchzdelení a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (hlavne na zasielanie obchodných zdelení a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby. 
Účelom spracovania osobných údajov je 
 • Vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutným požiadavkom na uzatvorenie a plneni zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany správcu plniť,
 • zasielanie obchodných zdelení a činenie ďalších marketingových aktivít. 
Zo strany správcu dochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR. S takýmto spracovaním ste poskytli svoj výslovný súhlas. 
 

IV.

Doba uchovávania údajov

Správca uchováva osobné údaje
 • po dobu potrebnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovania nároku z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
 • po dobu, kým je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely marketingu, najdlhšie 5 rokov, ak sú údaje spracovávané na základe súhlasu.
Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov právca odobné údaje vymaže. 
 

V.

Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

Príjemcovia osobných údajov sú osoby
 • podieľajúce sa na dodaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy, 
 • zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu (Upgate) a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu ,
 • zaisťujúce marketingové služby.
Správca má v úmysle predať osobné údaje do tretej zeme (do zeme mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích zemiach sú poskytovatelia mailingových služieb / cloudových služieb.
 

VI.

Vaše práva

Za podmienok stanovených v GDPR máte 
 • právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR, 
 • právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, poprípade omedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR. 
 • právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR. 
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a 
 • právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR. 
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. III týchto podmienok. 
Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov, v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII.

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 • Správca prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 • Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložisiek a uložisiek osobných údajov v písomnej podobe.
 • Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby.
 

VIII.

Záverečné ustanovenia

 • Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste zoznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 • S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste zoznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 • Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytol/a.
 
Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 25.5.2018.